Ga naar de inhoud

Solidariteit - Amsterdam 2024

Verslag – ‘Hete herfst’ in België

Verslag van workshop ‘Hete herfst’ in België

Structuur + tijd

 • Inleiding : ak + vrije bond + vragen. Focus op beschrijvende, niet echt wat wij eraan vinden
 • Eerste deel wie is wie (10 minuten (4 regering, 4 vakbonden, 2 hart boven hard),
 • regeringsakkoord (5))
 • Acties (7,5 betoging, 7,5 algemene staking).
 • Andere acties,studentenstrijd, analyse (4) en anarchisten ( samen 12 min)

Uitleiding (+vragen)

 1. 1)Inleiding
  1. a.W: Hallo ja wij zijn dus van’t AK in Gent, wij proberen voor studenten de brug te zijn naar anarchisme en we zijn aangesloten bij de vrije bond en zo is de vraag om wa duidelijkheid te scheppen over de hetein België bij ons gekomen.
 2. 2)Eerste deel
  1. a.H: Wie is wie
  2. b.E: Regeringsakkoord

i.Directe aanvallen op de werkende klasse:

 1. 1.Indexsprong: 2% minder loon voor de rest van je carrière en pensioen resulteert in 20.000 euro minder voor wie 1500 euro verdient en nog 40 jaar moet werken. Dit zou voor jobs zorgen omdat het de ‘loonhandicap’ voor ondernemers zou wegwerken. Echter zonder lagere prijzen om competitiever te worden zal dit niet gebeuren en het is erg waarschijnlijk dat de Belgische bedrijven hun prijzen zullen verlagen, eerder zullen ze dus 2% minder uitgeven aan lonen en dit in hun winst opnemen.
 2. 2.Verhoging pensioenleeftijdvan max 65 naar max 67
 3. 3.flexibilisering(uitzendarbeid, studentenarbeid)
 4. 4.Sterkere ‘activering’=> meer afhankelijk maken van positie op arbeidsmarkt (minder rechten, minder zekerheid), eventuele gemeenschapsdienst tegenover de uitkering,

ii.Besparingen op

 1. 1.onderwijs=> besparingen en verhoging inschrijvingsgelden (minder personeel en voorzieningen voor meer geld) in unief en volwassenonderwijs, hogere maximumfactuur in lager en kleuter.
 2. 2.openbaar vervoer( vlaams: verhoging busprijzen, vermindering aanbod buiten de steden, federaal besparingen op treinenaanbod)
 3. 3.sociale voorzieningen( vb omhoogtrekken v kostprijs creches, algemeen beperking in tijd van werkloosheidsuitkeringen, langere wachtuitkeringen voor zij die van school komen, geen wachtuitkering voor ongediplomeerde schoolverlaters (= zwakste groep op arbeidsmarkt), ziektepremies (afschaffing van bonus op werkloosheidsuitkering voor zwaar zieken), afschaffing van gratis water. => treffen ‘economisch zwakkere groepen’ meer (vrouwen, anderstaligen, zonder diploma …)(+mensen moeten langer werken terwijl de kinderopvang eveneens een pak duurder wordt, van minstens €1,50 naar minstens €5.
 4. 4.culturele voorzieningen=> vb muziekscholen, sportclubs, jeugdbewegingen,
 5. 5.maar ook op defensie en andere.

iii.(+waar wordt niet op bespaard=> op vermogen (wordt weinig belast in België) tax shift (zie luxleaks, marck coucke zijn verkoop (hoeveel?), bedrijfswagens (krijgen meer overheidssteun dan ALLE openbaar vervoer samen).

iv.Aanschafgevechtsvliegtuigen(vermoedelijk 6 miljard € aan f35’s)

v.Uitbreiding repressieapparaat(wezenlijk onderdeel van neoliberale straf de armen)

 1. 1.O.a. Uitbreiding van afluistermogelijkheden, verbreding van de definitie van terrorisme, inzetten van leger voor bewakingsopdrachten.

vi.Opstarthart boven hard(middenveldorganisatie voor gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen, tegen een al te economische kijk op onze samenleving).

vii.Vorming vanvakbondsfronttegen regeringsplannen (indruk: zoveel leden hebben vakbonden elk (vergelijken met Nederland). =>

viii.centrale eisen:

 1. 1.geen indexsprong,
 2. 2.geen pensioenverhoging,
 3. 3.behoud van tijdskrediet- en brugpensioenregelingen (brugpensioen = werkloosheidsuitkering + patronale bijdrage bij ontslag,grofweg gebruikt bij werknemers van 50 -65)
 4. 4.geen bezuinigingen op openbare diensten (zowel naar statuut, tewerkstelling en als middelen)
 5. 5.eerlijkere fiscaliteit (vermogens ook belasten).

ix.Actieplan: eerst kleine, dan grote begoting, drie provinciale stakingen en een algemene staking (4 maandagen op rij).

 1. 3)Acties
  1. a.H: Grote betoging
  2. b.E: 3 provinciale + algemene staking
   Over het algemeen goed opgevolgd, vooral in haven, openbaar vervoer en ambtenaren en specifieke grote industriële bedrijven (metaal en autosector). In onderwijs vooral de algemene staking, in gezondheidszorg zondagsdienst. Vooraf veel voorbereiding tot repressie van onrust maar dit kwam er amper (in zeebrugge werd een piket opgepakt ‘omdat de staking al afgelopen was’ omstreeks 9 u s’avonds). De algemene staking van 15 december was waarschijnlijk de grootste staking die er al is geweest en was een onverdeeldSinds decennia de meest opgevolgde staking die er al is geweest(opzoeken). Ook zaken die niet mochten (zoals wegblokkades e.d.) moesten worden getolereerd door het repressieapparaat. Tijdens de stakingen ook andere acties (vb eieren gooien naar nva kantoor in brussel, kask-filterblokkade, fietstochten van hart boven hard, vele optredens, toespraken, ludieke acties in scholen, volledige vakgroep die meestaakt en films toont, debatten houdt, ….). De enige incidenten tijdens die stakingsdagen waren tegen piketten gericht (auto’s die op mensen inrijden met lichtgewonden tot gevolg, de parlementsvoorzitter die met jong nva komt provoceren aan een stakerspiket in gent).
   Nu wat houdt zo’n staking in? Geen enkele trein rijdt vanaf 10 u s’avonds de dag voordien en door de luchtverkeersleiders vliegt geen enkel vliegtuig. 90% van de bussen rijden niet, scholen en openbare crêches zijn dicht. Bijna alle ambtenarenbureaus gaan niet open. Wie naar zijn/haar werk wil stuitvanaf 4 u s’ochtends vaak op stakerspiketten op de belangrijkste toegangswegen naar industriegebieden en havens die als blokkade dienen (niet enkel om werkwilligen/stakingsbrekers te stoppen, maar ook ter bescherming van stakers tegen intimidatie van bedrijfsleiding). Vele supermarkten en shoppingcentra zijn dicht en de openbare omroep draait op minimumdienst (meer muziek, minder nieuws en programma’s). er zijn geen files want het grootste deel van het land werkt niet, wie wel vertrekt krijgt vaak te maken met gesloten deuren en hekkens, platgelaten banden (bij bussen). Zeker in de grotere steden trekken grotere en kleinere groepen rond met spandoeken of in de vakbondskleuren (rood, groen of blauw). Bij de piketten wordt vaak gedronken en paletten in brand gestoken of hout in olietonnen verbrandt. Linkse jongeren, studenten, politici en andere bezoeken via de fiets stakerspiketten en krijgen koffie, boterkoeken of pils aangeboden. Over het algemeen heerst eerder een gemoedelijke sfeer, al slaat die vaak om bij kleine confrontaties.In de media vond meer polarisering plaats over recht op staken versus (onbestaand) recht op werken. Veel discussie daarover en over het hinderlijk karakter van staken.
  3. c.E: onderhandelingen
   Na algemene staking leek de regeringhard taalgebruikvan voor de acties sterk te hebben verminderd om te wachten op het sociaal overleg van in begin januari. Ondertussen zijn er van beide kantenniet zeer veel sterke verklaringenmeer gedaan maar hebben vakbonden en ondernemersorganisaties wel al samengezeten voor sociaal overleg.
   Dit overleg ging echter slechts overkleine detailsen de sociale partners bevonden zich lijnrecht tegenover elkaar. Enkel ACV stelt zich meer verzoenlijk op en wil wel wat tegemoetkomingen doen om kleine loonsstijgingen mogelijk te maken, maar zo de rest wel te slikken.Het verdwijnen van de druk van de straat en andere aandacht in de actualiteit (terrorisme en dergelijke) zorgt echter opnieuw voor hardere opstelling van de regering. Op vrijdag 30 januari en 10 februari evalueren het abvv en het acv de onderhandelingen en beslissen ze oververdere acties– waar nu vanuit de basis, en zeker vanuit de openbare diensten en spoorbonden al op wordt aangedrongen. Belangrijk hierbij is datde tijd in het nadeel speelt van zij die strijden tegen de rechte regeringsplannenomdathoe meer ze ten uitvoer komen hoe moeilijker het natuurlijk wordt ze tegen te houden.Onderhandelingen dienen dan ook minstens deels om verdere acties uit te stellen en zo de vakbonden tijdelijk zoet te houden. Ook is het zo dat wanneer onderhandelingen niets uithalen de regering kan beslissen de maatregelen hoe niet meer te laten aanpassen en ze –tegen de sterke traditie van sociaal overleg in- in het parlement goed te keuren.
  4. d.W: Andere acties

i.In de buurt van Dinant hebben leden van de socialistische spoorvakbond (Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders)een treinmet aan boord de nieuwe mobiliteitsminister Jacqueline Galanttot stilstand gebracht. Ze protesteerden daarmee tegen de geplande besparingen van de regering bij de NMBS en tegen het voornemen om een minimumdienst in te voeren. Galant nam de trein in Dinant om het nieuweveiligheidsyssteemETCS in te huldigen.

ii.Staking van het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurderswaardoor het treinverkeer (grotendeels) stil lag. Ze wilden premies die in verhouding staan met hun werk.

iii.Deboetevrijeweken van de flikkenvakbond, enkel voor kleineovertredeingen, begin oktober en tijdens de eindejaarsperiode. Ze gingen op plaatsen waar veel politiekers passeren ook controleren volgens het boekje, wat veel tijd in beslag neemt en een soort blokkade vormt. (stiptheidsacties tijdens de spitsuren)

iv.Zo’n200 leden van de FGTB, de Franstalige vleugel van het ABVV, vielen op 21 oktober de hoofdzetel van MR in Brussel aan. Ze gooiden onder meer met rookbommen en stenen, en namen de gevel onder vuur metpaintballkogels. Het resultaat: overal gele verf en gesneuvelde ruiten. Goed voor 30.000 euro schade.

v.stayawayday(migranten staken als reactie op theo frankens (secretaris voor asiel en migranten) uitspraken over beperkte economische meerwaarde van migranten uit marrokko).

 

 1. e.Wim: Studentenstrijdnog herstructureren !
 2. 1.Studentenprotesten: tegen verhoging van inschrijvingsgelden (van 600 naar 890) en besparingen op1 grote betoging geweest, verder kleine stedelijke acties.
 3. 2.Analyse: Acties vooral gericht op ‘zich laten horen’, eerder dan echt last veroorzaken of macht tonen. Studenten hebben eigenlijk geen macht, als ze staken buizen ze waarschijnlijk voor hun examens, werkende mensen hebben daarin wel een machtigere stem, als ze niet werken ligt de economie plat, het “o zo mooie”, rotte hart van de maatschappij. Niet echt 1 stem of 1 duidelijke strijdlijn. Niet zo’n sterke traditie van studentenprotest. Enkele spandoekacties, referenda, fakkeltochten of kleine betogingen, ministerspeech onderbroken.
 4. 3.Feiten: De verhoging van het inschrijvingsgeld van 600 naar 890. Onderwijs wordt duurder, terwijl er voor de rest gesnoeid wordt in het aantal lesuren per vak, personeel en materiaal (vb unief gent krijgt slechts helft van budget dat nodig is om gebouwen te kunnen onderhouden)
 5. 4.Studenten zijn zich niet allemaal bewust wat er hun boven het hoofd hangt, maar degenen die het wel weten proberen toch om iets te doen.
 6. 5.Studenten wilden zich laten horen, dat er met hun toekomst niet gespeeld wordt. Verschillende studenten zijn nu gestopt met hoge school/unief omdat ze het volgend jaar niet meer kunnen betalen. Van verschillende studentenacties was er op voorhand al geweten dat ze niets zouden uithalen, maar het was gewoon nodig om te proberen om onze stem te latenHet punt waar heel veel protest op kwam was het feit dat de regering 6 miljard wil uitgeven aan nieuwe gevechtsvliegtuigen en ondertussen 800 miljoen uit het onderwijs haalt. Het bijzonder onderwijs krijgt het enorm moeilijk. Zij die het moeilijk hebben krijgen het nog moeilijker terwijl degenen die overschot hebben hun kapitaal zullen zien groeien.
 7. 6.Er zijn verschillende studentenacties geweest, geen enorme betogingen of rellen, maar acties die soms toch vrij autonoom werdenBv.: stickers met schoppenaas (studenten troef) als symbool van de studentenstrijd tegen de besparingen,—– spandoekacties—–kleine betogingen en fakkeltochten die toch enkele duizenden studenten op straat bracht,—– LOCO (leuvense overkoepelende crew voor olijkheden) die de schoen van rector rik torfs steelt en daarna een jihadi-achtig filmpje online zet en zo gratis openbaar vervoer, 1000 extra studeerplaatsen die ook in het weekend open zijn en ieder jaar een beiaardcantus. ——Verstoring lezing crevits met speech (H.)—– maar ook de gefaalde actie van het “platform” (met fakkels in de vorm van een schoppenaas rondlopen over een plein…) waar niemand naartoe kwam (symbolische actie om symbolisch een symbool te vormen waar bijna niemand het ziet of hoort)
 1. 4)AnalyseKlad:
  Troeven sociale beweging: -sterke eenheidrond centrale verzuchtingen,solidariteittussen beroepen en sectoren, tussen Vlamingen walen en Brusseleirs, gemeenschappelijkvakbondsfront,actieplan, groeiendesteunpublieke opinie (door o.a. hard boven hart en tout autre chose)over wat gaan de verzuchtingen en de redenen voor protest? Dit lijkt vooral rechtvaardigheid te zijn. mensen weten dat het crisis is, en willen daar vaak zelfs nog voor bijdragen, maar ze zien dat grote ondernemingen en vermogenden, de sterkste schouders ongeveer niets dragen. Ergens is het algemene tussen ‘we willen wel betalen maar niet zoveel’ en ‘het is hun crisis, niet de onze’. De meeste algemene eisen lijken te gaan naar behoud van de verzorgingsstaat en zijn in die zin vrijdefensief: ‘breek niet af wat we hebben verworven’.Systeemkritiek komt minder aan bod evenals kritiek op autoriteiten (behalve dan deze rechtse regering). Wel merken we dat de sociale bewegingredelijk hard op zichzelf staaten behalve met de PVDA zijn er geen heel erg sterke banden (wel zwakke banden met groen/ecolo, spa en ps en klein beetje cd&v nog). De inhoudelijke kritieken vanhart boven hardgaan echter wel verder (al blijven ze vrij algemeen?). Ze zijn niet expliciet anti-kapitalistisch, soms impliceren ze dit wel, maar soms ook niet (vb er is niets mis mee met een gezond klimaat voor bedrijven na te streven). Wel tegen vermarkting van sociale zekerheid en openbare diensten, ook (kleine) ecologische focus.

Klassenstrijd: eerder beweging die wil blijven staan, eerder dan de andere kant op wil. (vertragen van afbraak eerder dan omkeren ervan).

Polarisering(fascisme): behoorlijk grote aanvaarding van salonfascisten. (jambon, francken, …)

Gewelddadiger?? => grootste geweld sinds enkele jaren + vrij brede participatie daaraan. Onduidelijk hoever dit een kenmerk van een deel van de beweging kan worden genoemd. Arbeiders lijken er voor een deel wel toe bereid en er is ook wel begrip voor, maar de meerderheid keurt dit (uiteraard) nog af als ‘niet strategisch, inefficiënt, contraproductief, …’

Voorde val van de regering of voor wat kruimels? Dilemma van onderhandelingen e.d.

 1. 5)W: Rol van anarchistenRol van anarchisten hierin? =>mensen focussen zich op de economische kant op defensieve manier. Anarchisten pakken het breder aan, kritisch tegen de autoriteiten, tegen de repressieve kant van de besparingen en het beleid,(leger op straat, uitbreidingzonder de schrik om een bepaald imago of financieel voordeel te verliezen. Het verzetten tegen het repressieve beleid dat de bodem is van de besparingen.

Eigenlijk een Vrij kleine rol, hier en daar verhardende en verdiepende rol bij specifieke gebeurtenissen (vb studentenstrijd in gent, assemblea’s, rellen in bxl, ) maar voorlopig weinig invloed op algemene analyse en algemene tendens van verzet. Boodschap anarchisten:tonen dat het anders kan(volxkeukens enzovoort), protest op gang zetten, informeren van anderen (bewustmaking!!), de ware problemen achter bv.: de besparingen in het onderwijs; we willen niet gewoon minder betalen, het is een strijd tegen de industrialisering van de menselijke ontwikkeling! ((dienen als schandpaal “het waren anarchisten…”))

Wat onderscheidt ons als anarchisten en welke rol kunnen we hierin spelen? => organisationele aspecten en andere tactieken (directe actie, rol binnen arbeidersgroepen, vakbonden, …)

 1. 6)Uitleiding + discussie